התפילה המסוגלת

התפילה המסוגלת בציון הקדוש

"מעולם לא נשארתי חייב למי שעזר לי", אמר כ"ק האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע. אותו מלאך רחמים, רועה נאמן, אשר כל חייו חיותו השפיע ממרומים ישועות גלויות לכלל ולפרט, מעיד בפיו הטהור כי מי שמסייע בעדו, הוא משיב לו כגמולו.

מי אינו צריך שהרבי הק' ישפיע עליו ישועה. מי בנחת. מי בשמחה. מי בפרנסה. מי בבריאות. מי במנוחת הנפש. שם במקום הקדוש, במרומי ההר, אשר לעולם לא תמצאוה ריקה. תמיד יעמדו אנשים. כל ימות השנה, בשלג ובשרב, בבוקר ובערב, מדי יום ביומו ומדי דקה ודקה תמצאו שם אנשים מכל הגילאים ומכל העדות. 

הציון המצוינת, מצבת קבורת המלאך הקדוש רבי אהרן מבעלזא זכותו תגן עלינו, המקום הזה מסוגל כמקום בטוח לפתרון לכל צרה ובעיה שישנה. מעל שבעים שנה יודע כל אחד ואחד כי במקרה של מצוקה כלכלית, בריאותית, נפשית וגופנית, תמיד יעשה דרכו לירושלים, אל מרומי הר המנוחות, יעמוד לרגלי הציון הק' של רבי אהרן מבעלזא, ויזכיר עצמו ומשפחתו לברכה, וישוב לביתו סמוך ובטוח, שאותו סנגורן של ישראל, אוהב הבריות, יפעל עבורו את כל הנצרך.

המלאך הגואל, אשר בחיי חיותו היה הכתובת לכל אחד ואחד. אלפי אנשים נרפאו אצלו, ואלפי משפחות נפקדו בברכתו. עומד גם בדורנו על משמרתו הקדושה, וכאבא רחמן מעניק נחת, בריאות ופרנסה לכל המבקש והמתפלל. צדיק גוזר והקב"ה מקיים. 

מדי חודש בחדשו, (גם בימי הסגר) עולים הרבנים הגאונים שליט"א, יחד עם מנהלי 'מחזיקי תורה', השליחים הנאמנים, אשר ממשיכים את מפעלו הקדוש של כ"ק מרן זי"ע, ומזכירים בפרטיות רשימת שמות של תומכי הקופה הקדושה, אשר ייסד רבינו זצ"ל, ומבקשים, "רבינו, אלו רשומים בפנקס חברי מחזיקי תורה, שייסדת וששכן על ליבך הטהור. הם תומכים ומסייעים למפעל הקודש של הכנסת כלה ועזר למחותנים, אנא, טייערע טאטע, הזכירם לטובה, וברכם בחיי נחת ועונג". 

ערב ראש חודש – יום מסוגל, על מקום קדוש ומסוגל, שמך ושם בני ביתך מוזכרים ע"י הרבנים והעסקנים. הבטחתו של רבינו זצ"ל להכיר טובה לכל המסייעים בעדו ובעד מפעליו, ישפיעו על ביתך את הישועה ואת הרווחה.

הבטח את הזכרת שמך במקום הקדוש בכל חודש בחודשו.

בתרומה של 50 ₪ לחודש בלבד

התפילה המסוגלת

52

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש