מקים הארגון

לעשות רצון צדיק

מלאך אלוקים, כ"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע, אשר משמים נותר שריד לדור דעה אחר השואה איומה, ובחסדים גלויים עלה לארה"ק להיות מנהיג הדור אחר החשכה היומה, פעל ישועות ונפלאות לכלל ולפרט.

בהיותו אב רחמן לכלל ישראל דאג שאותם שרידי חרב, יתומי המלחמה, יוכלו להקים בתים נאמנים בישראל, ולייסד דור חדש על דרכי הדורות העבר, הקים בידיו את הארגון 'מחזיקי תורה', לתמיכה וסיוע בהכנסת כלה ועזר נישואין.

היה זה כשהחתנים שהיו בודדים למשפחותיהם ביקשו להקים דור חדש אשר ישלים את החסרון הנורא בעם ישראל, ואותו מלאך אלוקים שהוריד הרבש"ע משמים להיות עמוד אש להאיר יומם ולילה לנחות את בני ישראל בדרך, הזמין שני אברכים צעירים וביקשם לפתוח 'חברה' שיתמוך ויסייע באותם חתנים גלמודים ונזקקים.

רבינו אהרן קדוש ה' אשר כל חייו היו במדרגת שרף, ולא השיגוהו משיגי הגוף, ירד אל העם, התעניין על פעולות עסקני ה'חברה', ואף בחר בעצמו השם 'מחזיקי תורה', בציינו ששם זה מכובד הוא. 

בכל חודש וחודש היה נקרא גבאי 'מחזיקי תורה' לקבל את תרומת הקודש, ולהשמיע את דו"ח ה'חברה'. האדמו"ר זצוק"ל ביקש שיצאו להתרים את נדיבי העם, את החסידים וכלל ישראל ל'חברה', ואמר, "אני אהיה החבר הראשון במפעל קדוש זה…" והוסיף בהבטחה. "כל המסייע ותומך ב'מחזיקי תורה', יזכה לבני, חיי ומזוני רויחי, ולכל הישועות"…

החתנים שרידי החרב של אותה תקופה זכו לערוך את חתונתם בכבוד ובריווח בזכות אותו מפעל קדוש, ובזכות המנהיג הגדול שליווה ופיקח על התרומות ועל התמיכות, והיה מביע קורת רוח, בכל עת ששמע על עוד חבר שתרם לקופה, ועל עוד בית שנבנה בזכות התמיכות ההגונות.

ההצלה ההיא שהניחה אבן פינה לעשרות בתים נאמנים בישראל, ממשיכה להציל מחותנים נזקקים כבר קרוב לשבעים שנה ללא הפסק. גבאי 'מחזיקי תורה', שליחי מלאך אלוקים רבינו אהרן זצוק"ל, ממלאים רצון קדשו, לעמוד לעזרה ולימין המשפחות הנזקקות, להקל מעליהם עול נישואי צאצאיהם בכבוד ובהרווחה.

נשיא הארגון כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א רואה ב'מחזיקי תורה' מוסד קדוש אשר יסודתו על הר גבוה, ועומד כמלאך לעקוב אחר הפעילות השנתיות. 'דעם פעטער זכרונו לברכה'ס מוסד' – המוסדות של דודי ז"ל – מתבטא בחרדת קודש האדמו"ר שליט"א, ומבקש להגביר התמיכות ולהגדיל הסיוע, להציל המחותנים כפי רצון קדשו של הרה"ק רבי אהרן זי"ע.

ואכן, רצון הצדיק מתמלא על ידי מליוני השקלים הנתרמים על ידי אלפי בני ישראל המבקשים לזכות להירשם ב'חברה' הק' של אותו מלאך רחמים, ולזכות לברכות קדשו אשרעדיין עומדת ומשפיעה בכל דור ודור.

תומכי הקופה הק' אכן, זוכים לראות במוחש את ברכת קדשו מתקיימת, ורואים ישועות בכל עניניהם. בחורים שהגיעו לפרקם נושעים בזכות השתתפות בהוצאות הארגון. חולים מתרפאים בזכות הצטרפות למפעל הצדיק. בתים מתברכים בפרנסה בכוחו של האי קדוש. 

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש